شركت تولیدی صنعتی

تراس

( توس راهبر انبوه سازه )

طراح و سازنده :
انواع دستگاههای خرپای تیرچه در 6 تیپ مختلف

مخترع :
نخستین دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای تیرچه به دو روش :
نقطه جوش و قلابدار

مخترع :
خرپای قلاب دار و میلگردهای عرضی (زیگزاگ) پیوسته

مخترع :
دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای قلاب دار با میلگردهای عرضی پیوسته

گالری محصولات

محصولات تولیدی شرکت صنعتی سختمانی تراس ..::.. سازنده ی انواع دستگاه های تولیدی خرپای تیرچه

خرپای تیرچه ی تراس | truss 500 خرپای تیرچه ی تراس | truss 400
TRUSS 500
مشخصات فنی TRUSS 500
محدوده توان تولید :  
میلگرد بالا 6 تا 12 میلیمتر(كلاف)
میلگردهای پایین 6 تا 12 میلیمتر(كلاف)
مفتول زیگزاگ(دوبل) 4 تا 6 میلیمتر(كلاف)
ارتفاع قابل تولید 100 تا 400 میلیمتر
فاصله گام زیگزاگ ها 200 میلیمتر (ثابت)
عرض داخلی میلگردهای پایین 86 میلیمتر
سرعت تولید 18 تا 20 متر در دقیقه
1 - توان تولید با میلگردهای فابریك گرم نورد شده
2 - توان تولید با میلگردهای عملیاتی اصلاحی سرد شده
3 - توان تولید با میلگردهای فابریك تا حدی زرد شده
TRUSS 400
مشخصات فنی TRUSS 400
محدوده توان تولید تیرچه نقطه جوش :  
میلگرد بالا 6 تا 16 میلیمتر(كلاف)
میلگردهای پایین 6 تا 16 میلیمتر(كلاف)
مفتول زیگزاگ(دوبل) 4 تا 6 میلیمتر(كلاف)
ارتفاع قابل تولید (خرپای نقطه جوش) 100 تا 400 میلیمتر
ارتفاع قابل تولید (خرپای قلاب دار) 100 تا 350 میلیمتر
فاصله گام زیگزاگ ها 200 میلیمتر (ثابت)
عرض داخلی میلگردهای پایین 86 میلیمتر
سرعت تولید (خرپای نقطه جوش) 10 تا 12 متر در دقیقه
1 - توان تولید با میلگردهای فابریك گرم نورد شده
2 - توان تولید با میلگردهای عملیاتی اصلاحی سرد شده
3 - توان تولید با میلگردهای فابریك تا حدی زرد شده
خرپای تیرچه ی تراس | truss 300 خرپای تیرچه ی تراس | truss 200
TRUSS 300
مشخصات فنی TRUSS 300
محدوده توان تولید :  
میلگرد بالا 6 تا 16 میلیمتر(كلاف)
میلگردهای پایین 6 تا 16 میلیمتر(كلاف)
مفتول زیگزاگ(دوبل) 4 تا 6 میلیمتر(كلاف)
ارتفاع قابل تولید 100 تا 400 میلیمتر
فاصله گام زیگزاگ ها 200 میلیمتر (ثابت)
عرض داخلی میلگردهای پایین 86 میلیمتر
سرعت تولید 10 تا 12 متر در دقیقه
1 - توان تولید با میلگردهای فابریك گرم نورد شده
2 - توان تولید با میلگردهای عملیاتی اصلاحی سرد شده
3 - توان تولید با میلگردهای فابریك تا حدی زرد شده
TRUSS 200
مشخصات فنی TRUSS 200
محدوده توان تولید :  
میلگرد بالا 6 تا 10 میلیمتر(كلاف)
میلگردهای پایین 6 تا 10 میلیمتر(كلاف)
مفتول زیگزاگ(دوبل) 4 تا 6 میلیمتر(كلاف)
ارتفاع قابل تولید 100 تا 400 میلیمتر
فاصله گام زیگزاگ ها 200 میلیمتر (ثابت)
عرض داخلی میلگردهای پایین 86 میلیمتر
سرعت تولید 6 متر در دقیقه
1 - توان تولید با میلگردهای فابریك گرم نورد شده
2 - توان تولید با میلگردهای عملیاتی اصلاحی سرد شده
3 - توان تولید با میلگردهای فابریك تا حدی زرد شده
خرپای تیرچه ی تراس | truss 100 خرپای تیرچه ی تراس | truss 50
TRUSS 100
مشخصات فنی TRUSS 100
محدوده توان تولید :  
میلگرد بالا 6 تا 16 میلیمتر(شاخه)
میلگردهای پایین 6 تا 16 میلیمتر(شاخه)
مفتول زیگزاگ(دوبل) 4 تا 6 میلیمتر(كلاف)
ارتفاع قابل تولید 200 تا 400 میلیمتر
فاصله گام زیگزاگ ها 200 میلیمتر (ثابت)
عرض داخلی میلگردهای پایین 86 میلیمتر
سرعت تولید 6 متر در دقیقه
1 - توان تولید با میلگردهای فابریك گرم نورد شده
2 - توان تولید با میلگردهای عملیاتی اصلاحی سرد شده
3 - توان تولید با میلگردهای فابریك تا حدی زرد شده
TRUSS 50
مشخصات فنی TRUSS 50
محدوده توان تولید :  
میلگرد بالا 6 تا 16 میلیمتر(شاخه)
میلگردهای پایین 6 تا 16 میلیمتر(شاخه)
مفتول زیگزاگ(دوبل) 4 تا 6 میلیمتر(كلاف)
ارتفاع قابل تولید 200 تا 300 میلیمتر
فاصله گام زیگزاگ ها 200 میلیمتر (ثابت)
عرض داخلی میلگردهای پایین 86 میلیمتر
سرعت تولید 4 متر در دقیقه
1 - توان تولید با میلگردهای فابریك گرم نورد شده
2 - توان تولید با میلگردهای عملیاتی اصلاحی سرد شده
3 - توان تولید با میلگردهای فابریك تا حدی زرد شده