شركت توليدي صنعتي :

تراس

( توس راهبر انبوه سازه )

طراح و سازنده :
انواع دستگاههاي خرپاي تيرچه در 6 تيپ مختلف

مخترع :
نخستين دستگاه تمام اتوماتيك توليد خرپاي تيرچه به دو روش :
نقطه جوش و قلابدار

مخترع :
خرپاي قلاب دار و ميلگردهاي عرضي (زيگزاگ) پيوسته

مخترع :
دستگاه تمام اتوماتيك توليد خرپاي قلاب دار با ميلگردهاي عرضي پيوسته

گالري محصولاتمجموعه عكس گروه 1


مجموعه عكس گروه 2


مجموعه عكس گروه 3